Lidt om vandværket

Vandforsyningen i Danmark 

Vandforsyningen i Danmark er næsten udelukkende baseret på grundvand. Overfladevand bliver kun brugt i Københavnsområdet.

Der er ca. 2.600 vandværker i Danmark, med i alt omkring 10.000 tilknyttede boringer, og de leverer drikkevand til 92 pct. af alle husstande. De sidste otte procent af husstandene har ofte egen vandforsyning i form af privat brønd eller boring, og de fleste af disse husstande ligger på landet.

I 2005 brugte vi i alt 640 millioner kubikmeter grundvand. Heraf udgjorde vandværkernes forsyning til husholdningerne og industri  413 millioner kubikmeter. Erhvervsvanding til hhv. gartnerier, landbrug (markvanding) og dambrug brugte 166 millioner kubikmeter, mens virksomheder med egen vandindvinding brugte 61 millioner kubikmeter. Endelig blev der i 2005 indvundet 18 millioner kubikmeter overfladevand. Indvindingen af grundvand fra vandværkerne er faldet med 35 pct. fra 1989 til 2000.

Vi påvirker grundvandet...

Grundvandet er ikke en uendelig stor ressource som kan bruges uden omtanke. Vi påvirker grundvandet når vi pumper det op, og når vi forurener fra industri og fra landbrug. I Danmark er der meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser det inden det forlader vandværkerne. Det er derfor vigtigt at overvåge og passe på grundvandet og kunne forudsige hvad der kunne blive morgendagens trusler mod vores drikkevand.

Forurening truer grundvandet

Det rene grundvand er truet. Frem til og med 2005 er der lukket over 1300 vandforsyningsboringer på grund af menneskeskabt forurening, og ca. 100 nye boringer lukkes hvert år.

 

Kilde: GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)

 

Lidt om Vind Vandværk.

Klik på dette dokument for at læse lidt om Vind Vandværk

- vandet vej fra boring til forbruger

- Ledningsnet og forsyningsområde